”Utifrån företagens värdering finns tydliga mervärden och tillväxteffekter i att vara med i Compare”, skriver Göran Österman i denna krönika:
 
Samarbetet genom Compare bidrar i allt högre grad till konkreta tillväxteffekter. Företagen blir också allt mer positiva till samverkan för att stärka konkurrenskraften, de har nytta av Compare och de önskar mer samverkan.

Det visar den senaste mätningen av effekterna av samverkan mellan näringsliv, universitet och offentlighet i Värmland som Region Värmland, länsstyrelsen och Nutek genomfört för tredje året i rad.

Svaren från de 52 Compare-företag som besvarat enkäten visar en positiv utveckling när det gäller samverkan:
• 88 procent av företagen samverkar stadigvarande med andra företag inom framför allt kompetensutveckling, produktion och försäljning – det är en ökning från 77 procent år 2006.
• 45 procent samarbetar med forsknings- och utbildningsinstitutioner genom framför allt studentutbyten – det är en ökning från 35 procent år 2006.

Svaren visar också på positiva tillväxteffekter:
• 67 procent anser att Compare underlättar vid rekrytering av rätt kompetens vilket är en viktig tillväxtfråga för företagen.
• 40 procent anser att Compare bidrar till ökad försäljning – de flesta företag har haft svårt att ange värdet men fyra företag uppger att försäljningen ökat med 1,2 milj kr sammanlagt.
• 29 procent anser att Compare bidrar till ökat antal anställda – den totala ökningen under 2007 i de företag som svarat är 26 nyanställda.

”Utifrån företagens värdering finns tydliga mervärden och tillväxteffekter i att vara med i Compare”, skriver Ramböll i rapporten.

Företagen har även fått frågan om man bedömer att Compare-aktiviteter kommer att bidra till en långsiktigt förstärkt konkurrenskraft:
• 37 procent av företagen tror på detta genom nya produkter och tjänster.
• 34 procent tror på detta genom förbättrade produkter och tjänster.
• 32 procent tror på detta genom kostnadsfördelar.

Företagen vill samverka mer med andra företag kring marknadsföring, produktutveckling och försäljning. Det finns också en önskan om mer samarbete kring forskning och utveckling.
”Dessa värderingar torde skapa goda förutsättningar för de initierade FoU-projekten inom Compare samt även den testmiljö som är uppbyggd på Sätterstrand. Generellt verkar företagens önskemål om utveckling stämma väl överens med Compares strategier”, heter det i rapporten.

Detta stärker givetvis Compare som samverkansorganisation för ICT-företagen i regionen. Och det stärker oss som arbetar med samverkan att gå vidare. Med fokus på affärer, etableringar och kompetensförsörjning ska vi fortsätta att verka för att nå stiftelsens mål – att skapa tillväxt för intressentföretagen.

Göran Österman
IT-stiftelsen Compare Karlstad

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss