Mycket viktig verksamhet

Det faktum att Paper Province är ett världsledande kluster inom skogsbaserad bioekonomi gör förstås vårt uppdrag som ekonomiavdelning än mer förtroendefullt. Och viktigt! Verksamheten ägs och drivs av närmare 130 medlemsföretag, vilka med all rätt har krav på att pengarna som används verkligen ger effekt direkt och indirekt, på kort såväl som längre sikt, för just medlemsföretagen.

Exempel på medlemsföretag är t.ex. ABB, Billerud, Karlstad Energi, Moelven, Ragnsells, Somas, Sveaskog, Valmet och även många fler som inte är lika stora.

Strategiska verksamhetsområden

Paper Province är baserat på 4 strategiska områden: Innovation och utveckling, Kompetensförsörjning, Internationalisering och Regional kraftsamling. Samtliga områden har sedan en koppling till Agenda 2030 med dess globala mål där de primära delmålen är:

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt

  • Hållbar konsumtion och produktion

Det fjärde målet, Jämställdhet, fungerar som en form av horisontellt mål och genomsyrar all verksamhet.

Uppdraget som ekonomifunktion

När nu Nya Ekonomikompetens tar över, driftar och utvecklar större delen av Paper Provins redovisnings, löne och projektekonomi så har det initiala fokuset varit riktat på att, tillsammans med Sandra och styrelsen, gå igenom och omgående implementera en rad olika förbättringsinitiativ. I syfte att dels öka precisionen i uppföljning och analys, dels utveckla projektredovisningen och dels kapa en del tid i rapporteringarna till vd och styrelse.

Parallellt har det förstås också handlat om att upprätthålla de ordinarie ekonomiprocesserna och säkerställa att det finns konsekvens och spårbarhet i dessa. Framöver sker sedan ett ständigt förbättringsarbete parallellt med dialog med ledningen i Paper Province.

Uppdraget inom Lön & HR Service

Uppdraget för Paper Province omfattar även Löneservice samt HR-tjänster. Att starta upp löneservice är oftast ganska enkelt för Nya Ekononomikompetens personal. Samtidigt gäller det också att direkt få kontroll på att allt också stämmer med de olika avtal som finns. Gör det inte det, måste saker rättas till. Löneområdet är allt för viktigt för att inte ha ett korrekt uförande inom.

När det gäller HR-service byggs det upp baserat på kundens behov. Ofta har kunden sedan tidigare olika inslag av HR-aktiviteter och då kompletterar Nya Ekonomikompetens områden som är viktiga men man tidigare kanske inte mäktat med eller haft kompetens inom.

Långsiktighet

För att redan från start få en ekonomifunktion som agerar proaktivt, använder Nya Ekonomikompetens framarbetade årshjul. Årshjul som sedan kan kompletteras och anpassas till kundens verksamhet. Detsamma gäller inom Lön & HR Service. I båda fallen skapar årshjulen en naturligt länk mellan redovisningen och det som faktiskt redan hänt, in mot proaktivitet och lönsamhetsstyrning i verksamheten.

Målet är förstås att, tillsammans med kunden, kunna klättra i ‘kompetenstrappan’ för att som ekonomiavdelning successivt kunna bidra mer och mer till verksamhetens positiva utveckling.

Utmaningen är egentligen inte att ta fram och presentera olika verktyg och metodiker i förvaltning och styrning av ekonomin. Utmaningen ligger i att anpassa både oss själva och våra arbetssätt, i det här fallet, till just Paper Province. För att verksamheten skall få så mycket nytta som möjligt av ekonomifunktionen. Det här är något vi på Nya Ekonomikompetens är duktiga på och vi ser verkligen fram mot det fortsatta samarbetet!

Vi vill samtidigt passa på att önska Sandra stort lycka till nu med nya utmaningen som väntar efter årsskiftet!!

AB Nya Ekonomikompetens Karlstad
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se

Visiting and mailing address

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Find us

Info@compare.se

Contact Us

Here you will find contact information
to us who work at Compare

Take contact

follow us