Smart and Safe har som övergripande mål att öka upplevd trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Detta ska göras genom användning av Internet of Things (IoT)-lösningar med syfte att nyttogöra och möjliggöra användningen av modern teknik och smarta lösningar i allmänna miljöer.

Projektet syftar till att samla aktörer som vanligtvis inte samverkar för att skapa förflyttning kring gemensamma utmaningar i samhället, där upplevd trygghet i offentlig utemiljö är en sådan.

Två tillvägagångssätt

Smart and Safe syftar till att jämföra olika tillvägagångssätt: En process för behovsdrivet tillvägagångssätt där behovet står i centrum och man genom metoder för innovationsupphandling (Efterfrågeacceleration) effektivare kan gå från behov till implementerad lösning.

En process för teknikdrivet tillvägagångssätt där konkreta tekniska lösningar kommer tas fram tillsammans med behovsägare och möjliggörare i tvärfunktionella team.

Tillvägagångssätten kommer analyseras huruvida själva processen har en inverkan på resultatet eller tillför andra positiva aspekter via genomförandet.

Mål

Projektet har identifierat tre delmål;

  • Genom smartare metoder effektivare gå från behov till upphandling av färdig lösning.
  • Att med hjälp av data skapa nya beteenden (t.ex. genom nudging).
  • Sätta grunderna till samverkan mellan organisationer genom kapacitetsuppbyggnad och datadelning.

Projektresultat

Smart and Safes förväntade resultat är;

  • Trygghetsmätningar
  • Färdigställt lösning på definierat behov
  • Riktlinjer hur man kan skapa nya beteenden
  • Riktlinjer för samarbete över organisations-gränser (Smart and Safe modell)

Utöver de förväntade resultaten är förhoppningen att projektet ska bidra till bestående samverkansstrukturer som gynnar även framtida samarbete aktörerna emellan genom kunskapsöverföringsaktiviteter.

Läs mer om projektet:

 

Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över ett nätverk. Exempel på föremål kan vara hushållsapparater, kläder, maskiner, fordon och byggnader. (iotsverige.se)

 

Arbetet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet finansieras av Vinnova.

 

 

Carolin Maule

Digital Transformation Manager

+46 (0)73 055 57 15
carolin.maule@compare.se

Olivia Samuelsson

Communications Officer

+46 (0)73 045 51 38
olivia.samuelsson@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss