Level Up

Under 2022 genomfördes Level Up, en helt digital utbildning för ledare inom offentlig sektor med inriktning hälsa-, vård- och omsorg i hela Sverige. Level Up riktade sig till de som ville öka både sin egen och sina anställdas digitala kompetens.

Projektet avslutades våren 2023. Är du intresserad av att veta mer om utbildningen och dess resultat får du gärna kontakta oss!

Behovet av kompetens inom digital teknik och digitalisering ökar kraftigt i alla delar av samhället. Den tekniska utvecklingen ökar behovet av anpassning både för anställda och organisationer. Allt fler jobb och branscher kräver en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg, med en mer utbredd digital kompetens skapar vi också en grund för en ökad digitalisering.

Det gagnar individen, företag, organisationer och i slutändan hela samhället genom minskade kostnader och ett minskat utanförskap på arbetsmarknaden. Vi tror att en större bredd av digital kompetens i förlängningen även bidrar till en vassare spets inom digitalisering och innovation.

Under 2022 hade därför 300 personer som arbetar som enhets- eller verksamhetschefer inom offentliga verksamheter, med inriktning mot hälsa, vård och omsorg, möjlighet att ta del av de utbildningsinsatser som projektet erbjuder.

Övergripande identifierade områden för kompetenshöjande insatser:

Utbildningen har fått namnet Level Up och utbildningsinsatserna var helt digitala med flexibelt schema, vilket gjorde det möjligt att kombinera utbildningen med ordinarie arbete. Programmet anpassades för både nybörjare och dem med mer avancerade kunskaper inom digitalisering och innovation. Deltagarna gavs möjlighet att utveckla sin egen kompetens, men också skapa ett gemensamt förhållningssätt för att säkerställa hållbara lösningar och interna dialoger.

Två övergripande kompetensbehov har identifierats, dit utbildningsinsatserna riktats:

  • Digital transformation utifrån ett ledningsperspektiv
    Ledare måste ständigt utvecklas och anpassa sig till en föränderliga miljö, men framför allt få sina medarbetare att göra detsamma. Vi skapar förutsättningar och ger nödvändiga verktyg för att ledarna ska få kunskap om praktiska metoder för att utveckla nya förmågor, eliminera prestandaklyftor och driva den digitala transformationen på ett hållbart och inkluderande sätt.
  • Digitala metoder, digital teknik, arbetssätt samt innovation och hållbarhet
    Deltagarna får både individuella uppgifter och gruppuppgifter att arbeta med, baserat på verkliga behov. Det ska att ge ökade kunskaper inom digital teknik och innovation, som kan bidra till att lösa både basala och mer komplicerade behov. Det ska också ge stöd i att bättre anpassa och utveckla verksamheten i en värld som ständigt förändras.​

Varför fler kvinnor än män?

För att skapa mer jämställda och inkluderande arbetsplatser måste kvinnor prioriteras när det gäller kompetenshöjande insatser inom digitalisering. Därför kommer 200 av de 300 utbildningsplatserna i ”Din digitala förflyttning” erbjudas för kvinnor.

Stora tekniska innovationer har alltid åtföljts av omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Undersökningar visar att kvinnor kommer att vara särskilt utsatta framöver, och att kvinnor riskerar att förlora på den snabba teknikutvecklingen. Yrken som kräver gymnasieutbildning riskerar att bli automatiserade i nio gånger högre utsträckning, jämfört med yrken som kräver mer än tre års högskolestudier. Enligt SCB:s statistik är 85 procent av vård- och omsorgspersonalen med en utbildning på gymnasienivå just kvinnor, vilka ofta är underrepresenterade i satsningar inom teknik, digitalisering och innovation.

Utbildningsstart 15 augusti 2022

Level Up är en utbildningssatsning som drevs av Compare inom ramen för projektet ”Din Digitala förflyttning” och i samverkan med HIOS (Health Innovation of Sweden).

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Utbildningar kommer att starta 15 augusti 2022.
Totalt sett är det en omfattning på 63 timmar där tre timmar kommer förläggas under maj/juni (introduktion) och resterande 60 timmar mellan augusti-december. I snitt från augusti till december beräknas en tidsåtgång på 3h/ deltagare och vecka. Utgångspunkten är en mix av lärande och det är inte 63 lärarledda timmar som avses. Inom de 63 timmarna ligger såväl teori som gruppdiskussioner/reflektion och implementering av sitt lärande i sin verksamhet. Utöver de obligatoriska timmarna får deltagarna möjlighet att gå flera fördjupande moduler om man önskar.

Den enda kostnaden för att delta är den tid som arbetsgivarna avsätter för deltagarnas medverkan i utbildningen.

Samarbetspartners

Neshe Tuna

Project Developer

+46 (0)72 530 36 88
neshe.tuna@compare.se

Nerea Garcia

Event Coordinator / Project Coordinator

+46 (0)73-035 48 92
nerea.garcia@compare.se

Olivia Samuelsson

Communications Officer

+46 (0)73 045 51 38
olivia.samuelsson@compare.se
Hoppa till verktygsfältet