Det finns flera anledningar att vara med i Compare – och att vara ett Compare-företag ger resultat i både ökad omsättning och ökat antal anställda.

Det visar den utvärdering av klustersamverkan i Värmland som genomförts av Ramböll Management på uppdrag av Länsstyrelsen, Region Värmland och Nutek.

Genom ett enkätutskick till berörda företag har utvärderingen samlat in information om hur företagen ser på klusterinitiativen Compare, The Paper Province, The Packaging Arena, Kompetenscenter Stål & Verkstad, IUC Wermland och Måltidsriket. Totalt svarade 293 av 430 tillfrågade företag på enkäten.

Samarbete nyckelord för Compare-företagen

I undersökningen av Compare svarade 60 av 73 tillfrågade företag på en rad frågor om anledningen till liksom vad det ger företagen att vara med i Compare:

Viktiga motiv för att vara med i Compare är ökat samarbete med andra företag, etablera nya samarbeten och skapa nya affärer, enligt enkätsvaren.

De områden som företagen vill samarbeta mer kring med andra företag är försäljning, marknadsföring och även produktutveckling.

Ökad försäljning och nya jobb

Företagen ger Compare de högsta genomsnittliga bedömningarna av resultat kring att samarbetet bidragit till nya nätverk, ökat kännedomen om branschen samt ökat samarbetet och samverkan:

# 35 procent av företagen anser att medverkan innebär ökad försäljning (fem företag har uppgett en sammanlagd siffra på 1,3 MSEK)

# 16 procent av företagen anser att medverkan innebär ett ökat antal anställda (den totala ökningen av antalet anställda i de svarande företagen var 1.496 under 2006 varav minst 225 bedöms som resultat av samverkan genom Compare)

”Det faktum att många företag lyfter upp produktutvecklingsfrågorna som viktiga att samverka kring bör kunna utgöra bra förutsättningar för den satsning på testverksamhet som nu etableras med hjälp av Compare”, heter det i rapporten.

Compare underlättar vid rekrytering

Inom Värmlands ICT-näring är kompetensförsörjningsfrågorna viktiga och på dagordningen för en bibehållen och även ökad tillväxt och konkurrenskraft.

”En viktig iakttagelse kopplat till detta är att 55 procent av företagen bedömer att Compare på något sätt bidrar till att underlätta vid rekrytering av rätt kompetens”.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss