NDHC - En testbädd i verkligheten

NDHC (Nordic Digital Health Centre) syftar till att skapa regional tillväxt i samhälle och näringsliv med hjälp av satsningen på digitala välfärdstjänster. NDHC är ett samverkansprojekt mellan Landstinget i Värmland, Karlstad Kommun, Karlstads universitet och Stiftelsen Compare Karlstad, där Compare står som projektägare. NDHC är ett förprojekt  som sträcker sig fram till 31 dec 2016. NDHC i media

NWT: ICT-företag och studenter slog rekord (2016-10-27)
NWT: De hittar lösningar för funktionsnedsatta (2016-10-24)
VF: Samarbete för nya vårdtjänster (2016-09-01)


Här nedan kan ni följa arbetet i NDHC


Lärdomar från case i NDHC

NDHC har under året drivit elva case inklusive 4 forskningscase med syfte att se hur offentlig sektor kan bli mer innovationsdrivande och om en ökad samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv kan stärka innovationskraften. Casen har handlat om att intervjua aktörer, observera pågående utvecklingsprocesser, koppla ihop olika aktörer i olika typer av utvecklingsarbete samt testat nya sätt att bedriva innovationsarbete. 

Samverkansmöte i NDHC

Hur får vi offentlig sektor mer innovationsdrivande? Och hur skapar vi möten och arenor mellan olika aktörer för att få det att hända? NDHC bjöd under torsdagens morgon in till workshop där 18 deltagare från Compare-företag och representanter från Karlstads universitet, Karlstad kommun och Landstinget i Värmland träffades för att diskutera hur framtida samverkan kan ske. 

4xdesign: Ett lyckat samverkansprojekt

Under två månader har fyra team med Compare-företag, representanter från Karlstads kommun och studenter vid Karlstads universitet format unika digitala lösningar som ska underlätta vardagen för personer med funktionsvariation. Igår presenterades de slutliga lösningarna och det var minst sagt imponerande resultat.

Anders Åslund – rådgivare i upphandlingsfrågor

Anders Åslund kommer under hösten att bidra som rådgivare inom upphandlingsfrågor i NDHC-projektet. Under projektets gång har det framkommit från både näringslivets och offentlig sektors sida att Lagen om Offentlig upphandling sätter käppar i upphandlings- och innovationsprocessen och därför ser vi att Anders kompetens och bakgrund kommer bli värdefull i processens fortsatta arbete.

Urban Haaga ”Delaktighet och förankring är det viktigaste vid införandet av digital teknik”

Vi står inför en samhällsutmaning där andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s prognos. För att klara detta måste vården effektiviseras och nya arbetssätt utvecklas. Urban Haaga, avdelningschef Hjärt- och akutmedicin vid centralsjukhuset i Karlstad, kommer under hösten att ta en större roll i utvecklingen av modellen mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, som behöver formas för att möta samhällsutvecklingen.

Från tanke till skiss i 4xdesigns andra träff

Den andra av totalt fyra gemensamma träffar gick av stapeln under torsdagen där grupperna började skissa fram ett utseende till digitala lösningar till personer med funktionsvariation för att hjälpa leva ett mer självständigt liv.

Case: Bildöverföringstjänst testades på vårdboende för effektivare möten

På grund av en ökad ohälsa, en åldrande befolkning och ökade krav från vårdtagare på bättre vård måste svensk sjukvård förändras för att kunna ges till flera, men detta till en lägre kostnad. Att digitalisera flera av vårdprocesserna kan vara lösningen på denna framtida samhällsutmaning. NDHC förprojekt har fokuserat på att titta på hur samverkan mellan näringslivet, akademin och offentlig sektor ser ut idag, och skapat ett antal case där de stora utmaningarna i samverkansarbete ligger.

Första träffen om 4xdesign

Under torsdagen startade projektet 4xdesign på Innovation park tillsammans med studenter från Karlstads universitet, Compare-företag och vård- och omsorgsförvaltningen från Karlstads Kommun. Målet är att ta fram innovativa digitala lösningar för personer med funktionsvariation. 4xdesign är en del av NDHC som utvecklar nya arbessätt i offentliga verksamheter.

Unik samverkan formar testbädd

NDHC vill bygga upp en unik testbädd i Värmland där man med framtidens informationsteknologi kan utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter med en nära koppling till akademi och näringsliv.

Offentlig sektor vill stimulera innovation genom en ny samverkansplattform

Igår samlades modellutvecklingsteamet i NDHC för att diskutera lösningar på identifierade problem och utmaningar för effektivt införande av digitaliserade välfärdstjänster i offentlig sektor. Resultatet av den två timmar långa workshopen blev en önskan om en fysisk och digital plattform för att stimulera och implementera nya lösningar och innovationer inom offentlig sektor. 

Näringslivet vill hitta en plattform för att samverka med offentlig sektor

Efter många möten, seminarier och workshops med representanter från näringslivet, har det framkommit att behovet av att samverka med offentlig sektor är stort. Långa ledtider och mycket pengar försvinner idag kring upphandlingsförfarandet och både kommun, landsting och ICT-företagen i regionen är ense om att samarbetet skulle kunna förbättras om man hittade gemensamma arenor att träffas på för att diskutera behov och lösningar.

Internet of Things effektiviserar vården

Förra veckan höll Altran och Microsoft ett seminarium om Internet of Things, IoT, och hur vi med hjälp av digital teknik kan effektivisera välfärden. Syftet med seminariet var att ta reda på vilka behov den offentliga sektorn har för att kunna matcha och utveckla framtidens lösningar.

NDHC skapar samverkan för ett digitalt förändringsarbete

Hur fungerar det digitala förändringsarbetet i offentlig sektor idag? Denna fråga ställer sig NDHC:s nytillsatta modellutvecklingsteam vars fokus är att kartlägga de egna verksamheterna för att under projektets pågående behovsidentifieringsfas lyfta generella problem och utmaningar, men också framgångsfaktorer vid införandet av digital teknik.

Den offentliga sektorn bör ta vara mer på den lokala kompetensen

Efter en första behovsidentifiering är det tydligt att man testar många idéer i offentlig sektor, men det man saknar generellt är en struktur för helheten. I onsdags (27/4) hölls ett frukost-seminarium på Hotell Drott med syfte att väva in näringslivets perspektiv i uppbyggnaden av NDHC-modellen för effektiva idé- och prototyptester i det offentliga Värmland.

Ett första möte mellan forskning och offentlig sektor

Hur kan forskning och offentlig sektor samverka för att driva den digitala utvecklingen inom offentlig sektor? Detta vill NDHC ta reda på och igår (26/4) hade forskare från Datavenskap vid Karlstads universitet ett första möte med representanter från Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun, för att finna gemensamma kopplingar till kommunens samverkanscase med Landstinget i Värmland. 

NDHC-frukost

Inbjudan till Compare-företagen att medverka i NDHC-projektet. Välkommen på frukost-seminarium med syfte att väva in näringslivets perspektiv i uppbyggnaden av NDHC-modellen för effektiva idé- och prototyptester i det offentliga Värmland.

Hur blir vi experter på idé- och prototyp-testning i det offentliga Värmland?

Det finns idag en stor utmaning i samhället att ta till vara på alla de möjligheter den nya digitala tekniken ger, inte minst för offentlig sektor. NDHC är med och skapar förutsättningar för att fler idéer och prototyper ska kunna testas och utvärderas i det offentliga Värmland och på så sätt skapa regional tillväxt i samhälle och näringsliv.