Ett digitaliserat Värmland

Hur kan små och medelstora företag öka sin konkurrenskraft med hjälp av digital teknik och nya innovativa lösningar? Och hur kan Värmlands IT-företag samverka med varandra för att göra fler affärer? Detta syftar förstudien Ett digitaliserat Värmland till som vill utveckla ett arbetssätt för att omsätta klusterföretagens erbjudanden till värdeskapande lösningar för små och medelstora företag. 

Compare och Centrum för tjänsteforskning, CTF, vill skapa framtidens klusterverksamhet med inriktning på avancerad matchning av små och medelstora företags behov av digitalisering mot lösningar inom IT-verksamheter. En ny digital arena med en utvecklad matchningstjänst ska göra det lättare för små och medelstora företag att förstå och sätta ord på sina behov och matcha dessa behov med utbudet i 100 IT företags verksamheter. 

Bakgrund: Regionens små och medelstora företag präglas av en låg innovations- och digitaliseringsgrad i flertalet branscher. På grund av gamla affärsmodeller och ineffektiva och resurskrävande processer har företagen det generellt sett hittills haft begränsad förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Genom att bättre ta till vara på digitaliseringens möjligheter i kombination med tjänstelogik skapas optimala möjligheter till innovation i små och medelstora företag. Detta skulle öka produktiviteten, leda till utvecklade affärsmodeller och förbättrade varor, tjänster och lösningar. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag och därför är det extra viktigt att ge stöd till dessa för att skapa tillväxt för hela regionen. 

Ett digitaliserat Värmland syftar till att höja digitaliserings- och innovationsnivån i de Värmländska små- och medelstora företagen. Stiftelsen Compare Karlstad står som projektägare och samverkar med Centrum för Tjänsteforskning. Vi samverkar också nära länets kommunala näringslivsenheter, projektet Tillväxtmotor, forskare vid datavetenskap vid Karlstads Universitet samt andra bransch- och klusterorganisationer. Ett digitaliserat Värmland är ett förprojekt som sträcker sig från 1 april - 31 dec 2016. 


Ett digitaliserat Värmland i media

NWT: Digitalisering i fokus under näringslivsdag (2016-10-13)
NWT: Seminarium om e-handel (2016-09-13)
VF: Verktyg för ökad digitalisering av företag (2016-09-01)
NWT: Digitalisering i fokus på företagarträff (2016-04-27)
NWT: Teknik på frammarsch (2016-04-15)
Vision Värmland: Tillväxtmotor & Compare (2016-04-04) 


Här nedan kan ni följa arbetet i Ett digitaliserat Värmland


Idéer kring den nya digitala arenan växer fram

Hur kan vi hjälpa små och medelstora företag, SMF, att växa? Och hur kan vi ICT-företag samverka kring nya tjänster som gör det lätt för dem att ta del av nya digitala lösningar? Vid den andra träffen i utformandet av en ny digital arena samlades ett femtontal Compare-företag för att idégenerera funktioner och innehåll. 

Compare-företag har börjat utveckla Värmlands nya digitala arena

Hur kan vi få små- och medelstora företag att utvecklas och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik? Denna fråga är central i arbetet med den nya digitala arenan som ska främja samverkan mellan ICT-företag och tillväxt för företag i Värmland. I torsdags träffades ett tjugotal Compare-företag för att diskutera djupare kring behoven och delta i en upphandlingsprocess som ska leda till utveckling av en prototyp av framtidens digitala arena.

Compare-företagen utvecklar behovsanpassade lösningar till små- och medelstora företag

Tillväxtmotor har vänt sig till IT-klustret Compare för att hjälpa Värmlands små- och medelstora företag att växa med innovativ, digital teknik. Projektets tredje seminarium ägde rum förra veckan då 24 anställda från Compare-företagen träffades på Innovation Park för att samverka över företagsgränserna, i syfte att tillvarata spetskompetens inom olika områden för att gemensamt kunna presentera en palett av värdeskapande lösningar till små- och medelstora företag.