Vår historia

Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area bildades år 2000 på initiativ av IT-företag i Karlstad som en näringsdrivande stiftelse.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall, enligt stadgarna, verka för att Karlstadsregionen har de bästa möjliga förutsättningarna för utbildning och forskning inom IT-området. Genom främjandet av utbildning och forskning främjar även stiftelsen etableringen och utvecklingen av IT-företag inom Karlstadsregionen.

För fullgörande av detta ändamål får stiftelsens medel tas i anspråk för att:

  • aktivt marknadsföra Karlstadsregionen som en attraktiv utbildnings-, rekryterings- och etableringsregion,
  • vara IT-företagens representant i olika projekt och organisationer med IT-samband,
  • underlätta finansiering av nationella och internationella IT-projekt,
  • skapa en populär och aktiv mötesplats avseende IT för Karlstadsregionens företag, utbildningsinstitutioner och offentliga aktörer,
  • genom teknikbidrag och utbildnings/utvecklingsstipendier bidra till samarbetet mellan IT-företag, utbildningsinstitutioner och offentliga aktörer inom forskning och utbildning, samt även på annat sätt- stödja samarbetet inom IT-området i Karlstadsregionen mellan företag, utbildningsinstitutioner och offentliga aktörer.

En stiftelse är en självägande juridisk person som inte kan ha medlemmar eller andelsägare.  Som näringsdrivande stiftelse bedriver Compare näringsverksamhet med stöd av intressenter (Compare-företagen) som är engagerade och ekonomiskt intresserade i verksamheten.