Om Compare

Om Compare

Compare är en klusterorganisation bestående av cirka 100 ICT-företag (Information, Communication, Technology) i Värmland. Vi är en resurs för företag och organisationer som sätter tillväxt i fokus och vill få regionens företag att växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik. 

Vår samhällsutmaning

Digitaliseringen är ett högst aktuellt ämne och innebär stora möjligheter men också utmaningar. Vi står inför en åldrande befolkning med höga krav, en skola som måste kunna leverera likvärdig utbildning för alla elever oavsett förutsättningar och ett samhälle där små och medelstora företag som inte kan växa om de inte tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att klara dessa utmaningar måste nya arbetssätt utvecklas, företagen måste samverka, innovationer måste tas tillvara och kompetensen måste säkras. 

Compares uppdrag 

Genom olika EU-projekt och insatser jobbar vi mot tre strategiska områden för att skapa tillväxt i våra ICT-företag och för företag i Värmland. 

Affärer

Vi stimulerar till nya affärer genom att arrangera och driva fysiska affärsarenor tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi. Vi vill också bidra till nya affärsmöjligheter genom att marknadsföra och tillgängliggöra våra ICT-företag på en nationell och internationell marknad. 

Kompetens

Vi vill forma framtidens kompetens genom att aktivt påverka dagens och framtidens utbildningar i grundskola, gymnasieskola och på Karlstads universitet. Vi vill skapa konkurrenskraftiga och hållbara företag genom att tillföra ICT-kompetens, skapa en kompetenssamverkan i våra ICT-företag och uppmuntra till ökad mångfald i ICT-företagen. Vi strävar också efter att få människor att flytta till Värmland för utmaningar i jobbet. 

Innovation 

Vi tror på att innovation skapar nya idéer och företag. Därför driver vi innovationsprojekt i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi. 

Compare vill

  • Få hela Värmland att bli mer konkurrenskraftigt med hjälp av digital teknik
  • Marknadsföra och tillgängliggöra våra ICT-företag på en nationell och internationell marknad
  • Få ICT-företagen att växa i Värmland
  • Aktivt medverka till att nya ICT-företag växer upp
  • Få människor att flytta till Värmland för utmaningar i jobbet

Compare står för Competence Area men också för Compare (Jämför Karlstad). 

Partners

Compare samarbetar med ett antal partners, som på olika sätt bidrar till Compare-företagens tillväxt.

Vi samverkar med offentliga aktörer för bättre företagsservice, lättare etableringar och nya innovationer. Här samarbetar vi med Region Värmland, Karlstad kommun och Landstinget i Värmland

Vi samverkar med utbildning och forskning för att skapa samarbeten mellan näringsliv och studenter/elever, säkra framtidens ICT-kompetens och hitta innovativa sätt till nya tjänster och produkter. Här samarbetar vi med Karlstads universitet (Datavetenskap och CTF) och TE4-programmet

Vi samverkar med andra kluster och nätverk för affärsutveckling och kompetensförsörjning. Här samarbetar vi med Paper Province, Stål och Verkstad, Tillväxtmotor, Karlstad Innovation Park, Startlab och Drivhuset Karlstad.   

Compare - en del av Ett jämställt Värmland

Vi på Compare jobbar aktivt för att IT-branschen ska arbeta med jämställdhetsfrågor för att upplysa och inspirera till en mer jämlik och tolerant arbetsmiljö där mångfald ska uppmärksammas. På Compare låter vi jämställdhet och mångfald genomsyra vår organisation med förhoppning om att detta skall sprida sig till våra intressentföretag. Vi vill visa på mångfald och jämställdhet i allt vi gör, från de projekt vi leder till de nyheter som skrivs och bilder som tas.