Lovord för samverkan för Karlstads universitet

Karlstads universitet lovordas av Högskoleverket för sin goda samverkan med arbetslivet. I en ny rapport lyfter verket fram Karlstads universitet som ett föredöme för alla landets universitet och högskolor – bland annat för att ha ”lyckats utnyttja regionens klusterorganisationer för ett kontinuerligt samarbete till gagn för båda parter”.

”Det är oerhört glädjande att vi får ett erkännande för det viktiga arbete vi gör. Karlstads universitet har länge arbetat målmedvetet med samverkan och vi ser att det ger resultat. HSV noterar till exempel att vi i jämförelse med andra, större lärosäten är väsentligt mer verksamhetsintensiva i förhållande till vår storlek när det gäller regional samverkan med olika typer av organisationer”, säger rektor Åsa Bergenheim.

Så här skriver HSV i rapporten "Kontaktiviteter – högskolornas verksamheter för utbildningars arbetslivsanknytning": "Denna kartläggning har inte haft som syfte att utvärdera och jämföra olika lärosätens arbete med arbetslivsanknytning. Ändå måste Karlstads universitet framhållas som ett föredöme i det här sammanhanget."

Högskoleverket fortsätter och beskriver den värmländska modellen med följande ord: "På Karlstads universitet betraktas inte heller samverkan som en verksamhet vid sidan om, utan som någonting som enligt en mycket medveten strategi ingår i all verksamhet."

Verket finner att universitetets sätt att arbeta med samverkanskoordinatorer och ett långvarigt aktivt engagemang från ledningen är framgångsrikt. Några konkreta exempel på samverkan med arbetsmarknaden är studiebesök, arbetsmarknadsdagar, gästföreläsare, praktik, examensarbeten, samverkan med partnerföretag, mentorsprogram och andra kontakter mellan studenter och yrkesverksamma.

Så här skriver Högskoleverket om Den värmländska modellen:

”Denna kartläggning har inte haft som syfte att utvärdera och jämföra olika lärosätens arbete med arbetslivsanknytning. Ändå måste Karlstads universitet framhållas som ett föredöme i det här sammanhanget. På detta universitet har det utvecklats långtgående former för samverkan, trots att universitet är beläget i en region med traditionellt låg utbildningsnivå och traditionell industri. Utbildningsbehoven i regionen är höga, men förutsättningarna för ett gott samverkansklimat ser åtminstone teoretiskt mindre fördelaktiga ut i Värmland än i många andra regioner.

Det finns ett antal förklaringar till varför Karlstads universitet ändå har kommit så långt på detta område. Högskoleverket har i tidigare utvärderingar av samverkansuppgiften framfört att samverkan inte alls bör betraktas som en ”tredje uppgift” vid sidan om utbildning och forskning. På Karlstads universitet betraktas inte heller samverkan som en verksamhet vid sidan om, utan som någonting som enligt en mycket medveten strategi ingår i all verksamhet. Karlstads universitet ser samverkansuppgiften som ett samhällsengagemang i bred bemärkelse som inte enbart gäller samverkan med näringslivet. Ett sådant helhetsperspektiv på samverkan innebär att man inte betraktar arbetet i termer av ett antal verksamheter. Samverkan är en integrerad del av all utbildning och forskning, den är tydliggjord och synlig. Organisationen för samverkan är inbyggd i universitetets kultur. Samtidigt kontrolleras denna organisation i ett tydligt formaliserat ansvar, med exempelvis ett jämförelsevis stort antal samverkanskoordinatorer och ett sedan länge aktivt engagemang från ledningen som möjliggjort en naturlig miljö för samverkan på lärosätet. Man har även lyckats utnyttja regionens klusterorganisationer för ett kontinuerligt samarbete till gagn för båda parter.

Någonting som skiljer Karlstad från de flesta övriga lärosäten är också inställningen att kraftsamla insatserna just där de mest behövs. Om det råder en otydlig arbetsmarknad, som fallet är för många av de utbildningsområden som leder till generella examina, så satsar Karlstads universitet desto mer på att tydliggöra arbetsmarknaden. Detta exempelvis genom att genomföra många studiebesök, och kontakter mellan studenter och yrkesverksamma.”

Hela rapporten finns på www.hsv.se

Relaterat innehåll