Avsiktsförklaring med Inera AB viktigt framsteg för Nordic MedTest

Sveriges landstings- och regioners gemensamma bolag Inera AB har tecknat en avsiktsförklaring med Nordic MedTest inom Landstinget i Värmland. Målsättningen är att utveckla tester av IT-system i hälso- och sjukvården för att öka patientsäkerheten i Sverige.Göran Österman (Compare), Göran Karlström (Nordic MedTest) och Hans Karlsson (Landstinget i Värmland)

Nordic MedTest är en gemensam satsning mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet.

"Ett samarbete med Inera stärker Nordic MedTest och visar att vår långsiktiga satsning på ett kompetenscenter i Värmland för test av programvaror nu börjar ge konkreta resultat i form av affärer och arbetstillfällen", säger Göran Österman - verkställande tjänsteman på IT-stiftelsen Compare Karlstad .

”Nordic Medtest vill vara en seriös partner till Inera AB i deras ambition att utveckla e-hälsa och e-förvaltning inom hälso- och sjukvården”, säger Hans Karlsson - landstingsdirektör på Landstinget i Värmland. "Avsiktsförklaringen med Inera AB är också ett strategiskt viktigt framsteg i vårt arbete med att etablera Nordic MedTest som ett nationellt testcenter för vård-IT. Vår förhoppning är att ett långsiktigt samarbete med Inera ska etableras och generera såväl ökad patientsäkerhet i Sverige som arbetstillfällen i Värmland".

”Avsiktsförklaringen med Inera är ett genombrott för oss och jag tror att det kommer hjälpa oss i ambitionen att bli en viktig nationell och regional aktör”, säger Göran Karlström som är projektledare för Nordic MedTest.


Göran Österman (Compare) och Hans Karlsson (Landstinget i Värmland)

Beslut om fortsättning senast i maj 2014

Intentionen är att Inera och Nordic MedTest inleder samarbetet redan från september 2013 inom delprojekten Vårdens intyg och Nationell Ordinationsdatabas för att med dessa som piloter undersöka möjligheterna till samverkan i ytterligare projekt framöver. Initialt planerad samverkan inom de två områdena förväntas pågå till omkring maj 2014. Senast då ska ett beslut om eventuell fortsättning vara fattat.

Parternas åtaganden enligt avsiktsförklaringen

Inera AB gör åtagandet att under perioden fram till och med maj 2014 i första hand samverka med Landstinget i Värmland för testverksamhet som av olika skäl behöver genomföras med resurser utanför Ineras egen organisation såvida inte annat krävs av lagar, författningar eller i direkta krav från beställare.

Landstinget i Värmland gör åtagandet att inom ramen för Nordic MedTest koncentrera arbetet på projekt- och processtöd till Inera AB och inom ramen för samarbetet inte bara utföra testtjänster utan också, om så önskas, delta aktivt i Ineras process- och tjänsteutveckling, samt dokumentationen och uppföljningen av dessa

..................................................

Inera AB - som ägs av alla landsting och regioner och drivs utan kommersiella intressen - utvecklar och förvaltar tjänster inom e-hälsa och e-förvaltning. Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården. Inera får de flesta beställningar av Center för eHälsa i samverkan (CeHis) som är landstingens beställarorganisation på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) . 2012 hade Inera AB en omsättning på cirka 430 MSEK. Läs mer på www.inera.se >>

Nordic MedTest är ett regionalt samverkansprojekt för att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med IT-leverantörer kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården. Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården. Initiativet har nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Läs mer på www.nordicmedtest.se >>

Relaterat innehåll