LearningWell

LearningWell West AB: http://learningwell.se

..................................................
Verksamhetsområden:

LearningWell är ett oberoende verksamhets- och IT-konsultbolag med kontor i fyra städer i Sverige. Vi har mycket tung expertis inom ett flertal områden såsom strategisk utveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling och integration. Vi erbjuder del- och helhetsåtaganden åt såväl myndigheter som medelstora och större verksamheter inom energi-, försvars-, telekom-, fordons-, läkemedels- och processindustrin, men även åt finanssektorn och andra sektorer inom näringsliv och samhälle. Bland de tekniska expertisområdena kan nämnas simuleringssystem åt försvars- och kärnkraftsindustrin, RFID-teknik, komplexa systemintegrationer och sofistikerade system för Business Intelligence.

LearningWell West i Karlstad är specialister på säkra kommersiella webb-lösningar för Bank och Finans. Där arbetar vi med tjänstebaserad arkitektur, modern utvecklingsmetodik och den senaste tekniken. Vi utvecklar utbildningssystem och simulatorer åt företag och myndigheter och är experter inom ett område som heter Modellering och Simulering (MoS) där systemsimulering, distribuerade system och visualisering är en del av vardagen.
                          
Vi tror på it-projekt som ger enkel förvaltning, få fel och stabila system. För att uppnå det kombinerar vi Continuous Integration, testdriven utveckling (Unit TDD och Acceptance TDD) och testautomation i kombination med agil utvecklingsmetodik. Det kallar vi för System Test Driven Development (STDD).

Utöver Windows, Linux och Mac OSX kan vi utveckling av kommersiella applikationer på mobila plattformar.

..................................................
Kompetensområden:

● Applikationsutveckling ● Systemutveckling ● Systemarkitektur ● Utvecklingsmetodik ● Integration ● Projektledning ● Testledning ● Webblösningar ● Mobila appar/plattformar ● Testautomation ● Testning ● Testdriven utveckling (TDD) ● Systemsimulering ● Distribuerade system ● Visualisering ● Datainsamling

..................................................
Branschkompetens:

● Bank/Finans: Med både verksamhetskunskap och långvarigt samarbete inom test och systemutveckling för finansindustrin har vi byggt en kompetens som är svårmatchad i Värmland inom området.

● Försvar: Med deltagande i nationella aktiviteter och standardiseringsprojekt inom utbildning och simulatorsystem för försvarsmakten har vi bidragit med integration och systemutveckling till mer än hälften av alla system inom försvarsmakten. Med en stor samlad kompetens inom bolaget har vi ett mål att bli ett "Centre Of Excellence" inom Modellering och Simuleringsområdet i Norden.

● Processindustri: Med opensource-lösningar för processindustrin är vi ett bra alternativ för alla företag i processindustrin. Vi använder mjukvaror utan licenskostnader för hela kedjan från styr- och regler till insamling och presentation av process och produktionsdata där vi integrerar med och presenterar nyckeltal i kundens affärssystem.

● Telekom: Många av våra anställda har en lång bakgrund från telekom-industrin med kunskaper om utveckling och test av inbyggda system.

..................................................
Teknikkompetens:

● Programspråk: Java, PHP, C#, C++, C
● Operativsystem: Windows, Linux, Mac OSX, iOS, Android, Solaris
● Databaser: Oracle, MySQL
● Applikationsserver: Weblogic, JBoss, Tomcat
● Tekniker: JSP, Servlets, Struts, Struts 2, Portlets, EJB, AJAX, JQuery, JavaScript, HTML, Backbone, Handlebars, ASP.NET, Velocity, Rhino, Log4J, .NET, WPF, COM/DCOM, OpenGL, HLA, DIS, WCDMA, LTE
● Applikationsarkitektur: SOA, REST
● Metodik: System TDD (där vi kombinerar Agil utvecklingsmetodik (SCRUM), Unit TDD, Acceptance TDD,  Continous integration och Testautomation), PROPS, FEDEP
● Versionshantering och byggen: ClearCase, ClearQuest, GIT, Mercurial, SVN, Maven, Hudson, Ant, nAnt, CruiseControl, Cobertura, WinCVS.
..................................................
Kundreferenser:

● Point Transaction Systems AB ● SBAB Bank AB ● BAE Systems AB.